Valsharess
Sesmika -- Yai
Qu'essan
Avariel -- Sariya
Elnoar -- Sev
Il'yivera -- Zaerias
Naurka -- Da'chetre
Z'ress -- Gatsby
Detholusin
Elendar -- Pierce
Eridok -- Sariya
Ih'ara -- Arlene
Ilharn -- Saiph
Jabbuk -- Professor
Klen'ne -- Yai
Nezdous -- Saiph
Nug'ri -- Anastashia
Reliq -- Grimm
S'argt -- Sev
Sil'in -- Professor
Sslig'ness -- Gatsby
Faern
Brorn -- Grimm
Garr -- Geoffrey
Golhyrr -- Zaerias
Jivvin -- Saiph
Jyzumar -- Yai
Korit'al -- Sev
Melaer -- Pierce
Sea'an -- Sariya
Ukta -- Gatsby
Usto -- Sariya
Veldrin -- Zaerias
Verin -- Nekura
Vir'ednith -- Gatsby
Sargtlin
Bunjiro -- Yai
D'aron -- Grimm
Dalninuk -- Saiph
Drizlah -- Saiph
Elg'caress -- Professor
Har'luth -- Gatsby
Negletha -- Zaerias
Phyr'lyn -- Tracyn
Velg'larn -- Sariya
Vholk-veldri -- Pierce
Z'ress -- Pierce
Rahwenress
Ann -- Saiph
Assa'rai -- Gatsby
C'nros -- Zaerias
Ditrone -- Geoffrey
Drathir'anon -- Zaerias
Drathiren -- Emryn
Elam'aph -- Zaerias
Eldalie -- Saiph
Galavern -- Sariya
Honglath Ilhar -- Tangle
Ih'ara -- Tracyn
Jialae -- Saiph
Jivvin -- Zaerias
Kalyza -- Sariya
Khalith -- Saiph
Khemir -- Anastashia
Kyone -- Da'chetre
La'xero -- Geoffrey
Linath -- Yai
Linath D'l'mue'hal -- Arlene
Ligrr -- Kira
Ne'enuvar -- Pierce
Noamuth -- Tangle
Rtillerenth -- Zaerias
Sel'turi -- Geoffrey
S'lat'halin -- Tracyn
Slud'ou -- Zaerias
Tehane -- Saiph
Thyrais -- Saiph
Vassnta -- Tidesweep
Vhaisse -- Sev
Xhandal -- T'Rae
Zanjur
Abbil -- Gatsby
An'yui -- T'Rae
Dalninil -- Saiph
Daxunyrr -- Geoffrey
Devist -- T'Rae
Elamshinae -- Saiph
Elghkhel -- Geoffrey
Hiever -- Saiph
Ih'ara -- Tidesweep
Jiv'elgg -- Gatsby
Kalye -- Saiph
Kiluki -- Pierce
Kylara -- Zaerias
Lilbh'iahin -- Tangle
Linath -- Grimm
Linthel -- Saiph
Ly'ryus -- T'Rae
M'sig -- Sariya
Mirshann -- Sariya
Morn'lo -- Da'chetre
Orthau -- Raferties
Sadei -- Yai
Siltoz -- Da'chetre
Sligo -- Zaerias
Ssivah -- Da'chetre
Suru -- Amarok
Tehanth -- Pierce
Veresi -- Sariya
Vhaid -- Lucas
Kyorli
Ajak -- Anastashia
Aelus -- Zaerias
Bekea -- Kira
D'aron d'lil Ssussun -- Da'chetre
Drathir -- Geoffrey
Esaph -- Saiph
Jiole -- Lucas
K'hil -- Gatsby
Kestan -- Saiph
Lot -- Grimm
Maglust -- Zaerias
Maral -- Saiph
Mith -- Geoffrey
Molo -- Pierce
Naa'wishu -- Zaerias
Neantak -- Da'chetre
Quortek -- Professor
Ra'ri -- Sev
Raxollur -- Sariya
Sut'rinos -- Geoffrey
Slyan'ssun -- Professor
Talinth -- Pierce
Thac'zil -- Geoffrey
Tlakhev -- Da'chetre
Tsak -- Sariya
Vantua -- Geoffrey
Vel'xunyrr -- Zaerias
Vhid -- Zaerias
Zav -- T'Rae
Jalkhel
Abban -- Tidesweep
Chath -- Yai
Detholir -- Amarok
Drachir -- Sariya
Draeval -- Yai
Drejan -- Sev
Du'ased -- Tangle
Elgg'rilkh -- Yai
Elghliik -- Zaerias
Ialys -- Amarok
Jalbyr -- Pierce
Joros -- TangleLore
Kas'ka -- Gatsby
Khalith -- Pierce
Khurzon -- Anastashia
Kl'eril -- Yai
Leshti -- Kira
Lueth -- Zaerias
Maelthra'rosin -- Sariya
Naubol -- Geoffrey
Olath D'aron -- Amarok
Shaiith -- Nekura
Shebali -- Zaerias
Sil'in -- Grimm
Sunduiri -- Sariya
Suru Saph -- Zaerias
Suvok -- Ryge
Tayaere -- Saiph
Trisil -- Saiph
Trisil -- Saiph
Valm -- Geoffrey
Xukuth -- Saiph
Zhadur -- Saiph
Zhas -- Sev
Zygul -- Zaerias